Privacyverklaring

ABC Administratiekantoor werkt conform de privacyregels zoals die vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.

Voor wie?
Deze privacyverklaring is van toepassing op natuurlijke personen.

Wat?
ABC Administratiekantoor verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk in een gesprek, telefonisch, of digitaal (bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier
op de website) aan ons verstrekt hebt, of die opgevraagd kunnen worden uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Behalve uw contactgegevens zijn dit alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van de afgesproken werkzaamheden.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan uw omzetgegevens. Daarnaast moet voor het samenstellen van de belastingaangifte gebruik gemaakt worden
van bijzondere persoonsgegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN). Verwerking hiervan vindt plaats op grond van de wettelijke verplichting die u hebt
om aangifte te doen van uw belastbaar inkomen.

Waarom?
ABC Administratiekantoor verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Uw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het verlenen van administratieve diensten (bijv. het samenstellen van een jaarrekening);
  • Een wettelijke verplichting, zoals bij het doen van aangifte inkomstenbelasting, waarvoor een BSN nodig is;

Inschakelen van derden
ABC Administratiekantoor kan voor het verwerken van persoonsgegevens derden als verwerkers inschakelen, die uitsluitend volgens instructies van ABC
Administratiekantoor persoonsgegevens verwerken. ABC Administratiekantoor sluit in dat geval met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Delen van gegevens
Gegevens die u ons ter beschikking stelt worden zonder uw instemming niet met derden gedeeld, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting is.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De wet schrijft voor dat inkomens- en aangiftegegevens gedurende zeven jaar moeten worden bewaard. Dat doen wij ook.
Daarna zullen de gegevens op vertrouwelijke wijze worden verwijderd en/of vernietigd.

Wijzigen van deze verklaring
ABC Administratiekantoor heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website van ABC Administratiekantoor gepubliceerd.
Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, raden wij u aan om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen.

Uw rechten
Als betrokkene hebt u het recht om een verzoek bij ABC Administratiekantoor in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen,
of de verwerking te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.
U kunt uw verzoek of bezwaar richten aan ABC Administratiekantoor door een e-mailbericht te sturen naar info [bij] abc-admin.nl (info[at]abc-admin[dot]nl).

Vragen of klachten
Hebt u vragen en/of klachten over de wijze waarop ABC Administratiekantoor uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u een e-mailbericht te sturen naar info [bij] abc-admin.nl (info[at]abc-admin[dot]nl).
Wij trachten uw klacht vanzelfsprekend naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).